Tytan » Chrom-Kobalt » Złoto » Cyrkon » PMMA » Kompozyt » Ceramika

Pracownia protetyki stomatologicznej – Dental Lab

W obecnym kształcie firma istnieje od przeszło 25 lat. W trakcie wszystkich lat prowadzenia laboratorium nauczyliśmy się jak sprostać wymaganiom stawianym współczesnej technice dentystycznej.

Laboratorium dentystyczne Dental Lab należy do największych w Polsce, jak i w Europie Centralnej. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i urządzeń oraz wiedzy naszych fachowców udało się nam to co wielu wydaje się niemożliwe. Potrafimy poprawić, stworzyć i odtworzyć to co wcześniej stworzyła natura w taki sposób, by nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani.

Jako pracownia protetyki stomatologicznej sukces osiągnęliśmy dzięki kadrze, która wciąż podnosi swoje kwalifikacje. Prace, które wykonujemy spełniają najwyższe standardy zarówno pod względem estetyki jak i precyzji.

Gwarantujemy wysoki standard prac, perfekcyjną jakość oraz profesjonale podejście do współpracy z lekarzem. Wszelkie zlecenia, które wykonuje nasza pracownia protetyczna są przeanalizowane i omawiane z lekarzem. Zgodnie z ustaleniami dostarczamy je terminowo, a wszystkie dane ich dotyczące archiwizujemy w nowoczesnym systemie komputerowym.

Naszym celem jest spełnianie Państwa oczekiwań tak by osiągać maksymalne zadowolenie.

Galwanizacja

W laboratorium techniki dentystycznej Dental Lab wykonujemy uzupełnienia protetyczne wykorzystując technologie galwanizacyjne. Uzupełnienia galwaniczne zapobiegają przebarwieniom i zapewniają optymalne przyleganie korony w okolicy przyszyjkowej.

CAD/CAM

Nasze laboratorium protetyczne dysponuje zintegrowanym systemem CAD/CAM do szybkiego i precyzyjnego skanowania cyfrowego wycisków od pojedynczego zęba aż po cały łuk. Aplikacja pozwala na bezpośrednie wysyłanie projektu do frezarki stomatologicznej.

Technologie 3D

Pracownia techniki dentystycznej Dental Lab projektuje i wykonuje pełnoceramiczne korony i mosty z wykorzystaniem technologii 3D. Metoda ta znacznie skraca czas oczekiwania na uzupełnienie protetyczne i zwiększa precyzję jego wykonania.

Odlewnictwo

Dysponujemy komputerowo sterowanym sprzętem do odlewania elementów wykorzystywanych w podbudowie pod uzupełnienia porcelanowe lub protezy szkieletowe. To gwarancja precyzji i wysokiej wytrzymałości odlewanych elementów.

Artykulacja

Systemy artykulacji stosowane w laboratorium Dental Lab pozwalają na odtworzenie warunków przestrzennych w jamie ustnej pacjenta tak, aby jak najdokładniej przywrócić czynności żucia i maksymalnie dopasować uzupełnienie protetyczne.

Termoforming

Technika formowania wgłębnego, czyli termoforming, wykorzystywana jest m.in. do wykonywania protez akrylowych oraz szyn relaksacyjnych, do wybielania nakładkowego itp. Technologia zapewnia precyzyjne odwzorowanie.

Umów się na spotkanie już dziś.

Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku, przy ulicy Żwirki i Wigury 2.
Wypełnij formularz

Partnerzy

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Akty prawne i dokumenty, na podstawie których zostało przygotowane n/w postępowanie ofertowe:
Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania czyli w dniu 14.06.2017r.

W związku z prowadzonym projektem w ramach partnerstwa ogłoszenie o wszczęciu postępowania na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing) zostało opublikowane przez lidera projektu firmę DentaLLab. Postępowanie prowadzone jest jednak przez partnera projektu firmę MenagoCRM i na jej stronie jest pełny tekst ogłoszenia o postępowaniu oraz firma ta udziela odpowiedzi w sprawie prowadzonego postępowania. Ogłoszenie o postępowaniu znajduje się na stronie głównej menagocrm.pl.
Zamawiający:
MenagoCRM sp. z o.o. ul. Sieradzka 113 81-503 Gdynia
Osoba do kontaktów – Bogdan Laszczkowski
Email: menago@menagocrm.pl ; www.menagocrm.pl

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania
72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania
72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania

Postępowanie ofertowe zgodne z zasadami konkurencyjności na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing)
1. Miejsce realizacji dostaw – MenagoCRM Sp. z o.o. ul. Sieradzka 113 81-503 Gdynia
2. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 – Ze względu na poufność danych opis oprogramowania zostanie przekazany oferentom, niezwłocznie po złożeniu prośby o udostępnienie opisu i po wypełnieniu, podpisaniu przez upoważnione osoby i przesłaniu pocztą oryginału poniższego zobowiązania do zachowaniu poufności (zał. 1a). Okoliczność ta nie wpływa na przesunięcie terminu składania ofert. Zamawiający gwarantuje że opis oprogramowania zostanie przesłany pocztą elektroniczną lub udostępniony do odbioru w siedzibie Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu takiej prośby z poprawnie wypełnionym i podpisanym zobowiązaniem. Ewentualne pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia mogą być przesyłane pocztą lub e-mailem z poufnego konta Oferentów. Zamawiający dołoży wszelkich starań żeby odpowiadać na wszystkie pytania na bieżąco (w następnym dniu roboczym) i przekazywać informacje wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu po podpisaniu przez nich zobowiązania do poufności na ich adresy mailowe gwarantujące poufność lub pocztą tradycyjną. Ostatnie odpowiedzi na pytania zadane nie później niż 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert zostaną przesłane na 3 dni kalendarzowe przed terminem składania ofert z uwzględnieniem dni roboczych.
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy w podanym terminie , złożą oferty ważne 90 dni na załączonym formularzu oferty (zał. nr 3).
4. Warunki wykluczeń – brak
5. Kryteria oceny ofert z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem poniższych kryteriów
Cena oferty brutto – waga – 90%
Opieka wdrożeniowa z gwarancją (support gwarancyjny) – 10%
6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Łączna ilość punktów = (najniższa cena ofertowa/ cena ofertowa) x 90 + (oferowana opieka wdrożeniowa z gwarancją / najdłuższa opieka wdrożeniowa z gwarancją) x 10
7. Termin składania ofert
13 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (termin biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego)
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w pkt 6 Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania czyli w dniu 14.06.2017r.
W celu uniknięcia konfliktu interesów oferenci składają oświadczenia zgodne z zał. nr 2
9. Ewentualne odwołania uczestników postępowania nie wstrzymują niniejszego postępowania ofertowego i realizacji zamówienia.
10. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać unieważnione w przypadku zmian otoczenia rynkowego uzasadniających rezygnację z realizacji projektu (znaczące zmiany cen na specyfikowane do zakupu produkty, znaczące zmiany cen wyrobów oczekiwanych ze specyfikowanych produktów itp.), obniżenia kondycji finansowej zamawiającego lub problemów z finansowaniem inwestycji (zatory płatnicze, nieoczekiwane zdarzenia katastroficzne, problemy z uzyskaniem kredytów, pożyczek itp.) , nie pozwalających na realizację projektu, zmian lub zagrożeń dofinansowania lub przepisów obowiązujących w zakresie realizacji celów dofinansowanego projektu lub zasad obowiązujących w niniejszym postępowaniu powodujących że realizacja zamówienia na warunkach wynikających z niniejszej SPECYFIKACJI OFERTOWEJ nie będzie uzasadniona rynkowo
11. Data upublicznienia niniejszego ogłoszenia/wszczęcia postępowania ofertowego -14.06.2017r.

Załącznik nr 1a
dot.: Postępowanie ofertowe zgodne z zasadami konkurencyjności na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing)
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI
W dniu ………… pomiędzy uczestnikiem postępowania ofertowego zgodnego z zasadami konkurencyjności na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing)

działającym pod nazwą i pod adresem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części zobowiązania „Przystępującym do postępowania ofertowego – Otrzymującym Informacje Poufne”
a prowadzącą postępowanie ofertowe firmą MenagoCRM Sp. z o.o. zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
podjęto zobowiązanie.

Postanowiono co następuje:
1. Prezentacja opisu oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing) stanowi dla potrzeb niniejszej Umowy „Informacje Poufne” Zamawiającego, która udostępnia takie Informacje Poufne drugiej Stronie umowy czyli Przystępującym do postępowania ofertowego – Otrzymującym Informacje Poufne.
2. Przystępujący do postępowania ofertowego – Otrzymujący Informacje Poufne nie ujawnią jakichkolwiek takich Informacji Poufnych jakimkolwiek podmiotom za wyjątkiem swoich pracowników, współpracowników i konsultantów, którzy będą zaangażowani w prace związane z ofertowaniem, wykonaniem lub realizacją projektu tego oprogramowania, o ile pracownicy, współpracownicy i konsultanci tej Strony nie zobowiążą się do nieujawniania Informacji Poufnych zgodnie z niniejszą Umową, a ujawnienie im Informacji Poufnych będzie niezbędne w celu przygotowania lub realizacji oferty czy projektu tego oprogramowania.
3. Przystępujący do postępowania ofertowego – Otrzymujący Informacje Poufne będą ponosić odpowiedzialność również w przypadku ujawnienia w/w Informacji Poufnych przez swoich współpracowników lub konsultantów, świadczących na jej rzecz usługi na podstawie innej niż umowa o pracę, nawet jeżeli podmioty takie przed ujawnieniem im Informacji Poufnych pisemnie zobowiązały się do ich nieujawniania zgodnie z pkt. 2 powyżej.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez okres 2 lat po jego podpisaniu lub do czasu uzgodnienia na piśmie innych akceptowalnych przez obie strony warunków.
5. Przystępujący do postępowania ofertowego – Otrzymujący Informacje Poufne chcą odebrać te informacje
– w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym zaanonsowaniu wizyty
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………….. gwarantujący poufność przekazu

………………………………………………………………………………………………………….
Upoważnieni Przedstawiciele Oferenta Przystępującego do
postępowania ofertowego Otrzymującego Informacje Poufne
Załącznik nr 1 – fragmenty dostępne bez podpisania zobowiązania do zachowania poufności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing)

2. Opis oprogramowania – zał. nr 1 – Ze względu na poufność danych opis oprogramowania zostanie przekazany oferentom, niezwłocznie po złożeniu prośby o udostępnienie opisu i po wypełnieniu, podpisaniu przez upoważnione osoby i przesłaniu pocztą oryginału poniższego zobowiązania do zachowaniu poufności (zał. 1a). Okoliczność ta nie wpływa na przesunięcie terminu składania ofert. Zamawiający gwarantuje że opis oprogramowania zostanie przesłany pocztą elektroniczną lub udostępniony do odbioru w siedzibie Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu takiej prośby z poprawnie wypełnionym i podpisanym zobowiązaniem.

3. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony i zainstalowany w siedzibie Zamawiającego tj. pod adres MenagoCRM sp. z o.o. ul. Sieradzka 113 81-503 Gdynia lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na wskazanej przez zamawiającego maszynie lub hostingu.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego ze wszystkimi wymaganiami i funkcjonalnościami wskazanymi przez Zamawiającego w SPECYFIKACJI OFERTOWEJ oraz w ofercie Wykonawcy. W razie jakichkolwiek niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z wymogami i funkcjonalnościami określonymi w SPECYFIKACJI OFERTOWEJ i/lub ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy oprogramowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod groźbą kar umownych zgodnych z p-tem 6 niniejszego załącznika. Szczegółowa interpretacja wymagania czy funkcjonalności będącej przedmiotem ewentualnego sporu będzie rozstrzygana na korzyść zamawiającego więc w interesie Wykonawcy jest jak najbardziej szczegółowe opisanie funkcjonalności oprogramowania w ofercie; ewentualne niewiadome wynikające z nieprecyzyjnego opisu będą interpretowane zgodnie z oceną Zamawiającego.

5. Oprogramowanie zostanie przekazane razem z prawami autorskimi zgodnie z poniższym zapisem:

Przeniesienie praw autorskich

1. Autor lub Autorzy zobowiązują się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do Dzieła (dalej też: Utwór), bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz – w zakresie nieuregulowanym w art. 74 ust. 4 – w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. (zwanej dalej: „Prawem autorskim”), na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie Utworu na jakichkolwiek nośnikach,
b. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką,
c. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze,
d. rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym w sieci Internet,
2. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z Utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, w ramach całej struktury organizacyjnej Zamawiającego, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania Utworu na rzecz osób trzecich (zwanych dalej „Osobami Trzecimi”), zarówno w toku obecnie prowadzonej, jak i przyszłej działalności.
3. Autor lub Autorzy wyrażają zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworu, zwanych dalej „Opracowaniami”. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Opracowań Utworu dokonanych przez Zamawiającego, przysługiwać będą Zamawiającemu. Autor lub Autorzy wyrażają zgodę na korzystanie z opracowań i rozporządzanie prawami do Opracowań przez Zamawiającego.
4. Autor lub Autorzy udzielają Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Opracowań Utworu, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
5. Przejście praw autorskich do Dzieła nastąpi z momentem przekazania Dzieła Zamawiającemu.

6. Pozostałe wymagania Zamawiającego:

1. Termin realizacji umowy wynosi do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.
2. W razie potrzeby z przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone wszystkie odpowiednie niewyłączne, bezterminowe licencje upoważniające do korzystania z oprogramowania i dokumentujące zgodność z przepisami i wymaganiami licencjodawców w trakcie jego tworzenia i późniejszej eksploatacji jeżeli istnieją takie wymogi.
3. W ramach wynagrodzenia umownego w okresie trwania opieki wdrożeniowej, gwarancji Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne, usuwanie awarii, wad oraz ewentualne aktualizacje przedmiotu umowy lub jego składników (jeżeli takie aktualizacje będą dostępne) w miejscu jego użytkowania.
4. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dniach roboczych w godzinach 8.00-17.00. W razie braku usunięcia problemu poprzez reakcję zdalną Dostawca zobowiązuje się w tym samym czasie do osobistego przybycia jego przedstawiciela w miejsce instalacji jeżeli przedmiot zamówienia będzie zainstalowany na maszynie znajdującej sie w miejscu udostępnionym. Kara za niewywiązanie sie z tego obowiązku wyniesie 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki.
5. Po przybyciu przedstawiciela Wykonawcy lub w przypadku braku takiej możliwości, po kontynuacji działań zdalnych problem zostanie usunięty albo zostanie podany czas i sposób rozwiązania problemu zaakceptowany przez zamawiającego. Brak akceptacji spowoduje dalsze naliczanie kar jak za niewywiązanie się z czasu reakcji.
6. Po akceptacji czasu i sposobu rozwiązania problemu Zamawiający ma prawo do naliczenia dalszych kar również w przypadku niedotrzymania zobowiązania w postaci określonego sposobu i czasu usunięcia problemu w analogicznej wysokości j.w. tj. 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki..
7. Wraz z oprogramowaniem ma być dostarczona dokumentacja techniczna w języku polskim i w pewnym zakresie, wynikającym z powszechnej praktyki w języku angielskim w postaci elektronicznej.
8. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania i normy określone w opisach technicznych i uznane jako dobra praktyka w branży tworzenia oprogramowania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji oprogramowania na własny koszt i ryzyko do miejsca instalacji oraz zabezpieczenia go bez dodatkowego wynagrodzenia, do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za oprogramowanie do momentu odbioru końcowego. Miejsce instalacji wskaże Zamawiający.

Załącznik nr 2
dot.: Postępowanie ofertowe zgodne z zasadami konkurencyjności na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing)

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej i braku występowania konfliktu interesów
Przystępując do postępowania ofertowego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing) dla firmy MenagoCRM Sp. z o.o.

1. Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
2. Oświadczam(y), że*:
W/w wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
w/w wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a listę podmiotów powiązanych w ramach tej grupy składam poniżej:
1) …………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………

* właściwe zaznaczyć
Miejscowość, data: …………………………………
……………………………………………………………………………………..
(podpis osoby właściwej do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 3

dot.: Postępowanie ofertowe zgodne z zasadami konkurencyjności na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing)

Pełne dane adresowe Wykonawcy:
Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu /e-mail……………………………………………………………………
MenagoCRM Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 113 81-503 Gdynia

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadami konkurencyjności na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing) składamy następującą ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową ustaloną zgodnie z dyspozycjami dokumentacji przetargowej w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

wartość netto…………………………….PLN (słownie…………………………………………………………………………… złotych …./100)

cena brutto…………………………….PLN ( słownie………………………………………………………………………….. złotych .…/100)

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej, uwzględnia wszystkie elementy dostawy włącznie z opieką wdrożeniową i gwarancją przez okres ……………….
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy i na warunkach określonym w Specyfikacji Ofertowej.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że spełniamy wymogi określone w Specyfikacji Ofertowej z załącznikami.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji ofertowej, czyli na 90 dni.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, załączonymi do specyfikacji ofertowej (załącznik nr 4 do SPECYFIKACJI OFERTOWEJ) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
8. Przyjmujemy termin płatności końcowej 14 dni od daty złożenia faktury końcowej w siedzibie Zamawiającego wraz z odpowiednim protokołem. Istnieje możliwość wykonywania płatności częściowych po uzgodnieniach dotyczących terminarza prac i etapów budowy oprogramowania wynikających z przyjętych narzędzi, technologii i metodologii akceptowalnych przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe.

……………………………., dnia ……………….
……………………………………………………………………………….
(podpis osoby właściwej do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 4
dot.: Postępowanie ofertowe zgodne z zasadami konkurencyjności na stworzenie innowacyjnego oprogramowania SaaS do wspierania rozwoju turystyki zdrowotnej (Cloud Computing)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. W zakres dostawy wchodzi wykonanie, testowanie, uruchomienie i dokonanie instalacji oprogramowania z odpowiednim zabezpieczeniem miejsca działania oprogramowania i instalacji odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa oraz odpowiednich zabezpieczeń od strony back-upu i archiwizacji danych, konfiguracji serwera, back-upu i sposobu odzyskiwania danych z miejsc ich przechowywania/archiwizacji, przeprowadzenia szkolenia instruktażowego, wdrożenia, rozruchu technologicznego i zapewnienia serwisu gwarancyjnego.
2. Termin wykonania umowy wynosi do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.
3. Zobowiązania wykonawcy:
3.1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko do wskazanego przez Zamawiającego miejsca instalacji oraz zabezpieczenia go, do momentu odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy do momentu odbioru a za poprawność działania i zgodność ze SPECYFIKACJĄ OFERTOWĄ przedmiotu umowy do dnia upływu udzielonej gwarancji.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego ze wszystkimi wymaganiami i funkcjonalnościami, wskazanymi przez Zamawiającego w SPECYFIKACJI OFERTOWEJ, w ofercie Wykonawcy oraz w szczegółach podczas analiz i symulacji wykonywanych równolegle do tworzenia systemu ze względu na jego innowacyjność i brak precyzyjnej specyfikacji w trakcie wykonywania postępowania ofertowego. W razie jakichkolwiek niezgodności dostarczonego urządzenia z wymogami i funkcjonalnościami określonymi w SPECYFIKACJI OFERTOWEJ i/lub ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy oprogramowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Szczegółowa interpretacja wymagania czy funkcjonalności będącej przedmiotem ewentualnego sporu będzie rozstrzygana na korzyść zamawiającego.
3.3. Wykonawca potwierdza, że bierze odpowiedzialność za dostarczone urządzenia i zapewnia ich ochronę i bezpieczeństwo do czasu odbioru. Odbiór nastąpi po wykonaniu dostawy, instalacji, konfiguracji i przeprowadzeniu szkolenia instruktażowego i wdrożeniu. Naprawa wszelkich ewentualnych uszkodzeń, utraty urządzenia, elementów drobnych dotyczących urządzeń leży po stronie Wykonawcy.
3.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie oraz wszystkie niezbędne dla działania systemu elementy umożliwiające rozpoczęcie i kontynuowanie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, ewentualne licencje jeżeli takowe będą konieczne lub oświadczenia że nie są wymagane oraz zapewnić Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną, bezterminową licencję upoważniającą do korzystania z zamawianego oprogramowania w zakresie opisanym w SPECYFIKACJI OFERTOWEJ. W przypadku, gdy do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy konieczne jest posługiwanie się oprogramowaniem pochodzącym od osób trzecich, Wykonawca zobowiąże się zapewnić Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną, bezterminową licencję upoważniającą do korzystania z oprogramowania zgodnie z celem niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia umownego. Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia licencji, o której mowa w przepisie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wraz z oprogramowaniem ma być dostarczona dokumentacja techniczna w języku polskim i w pewnym zakresie, wynikającym z powszechnej praktyki w języku angielskim w postaci elektronicznej. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania i normy określone w opisach technicznych i uznane jako dobra praktyka w branży tworzenia oprogramowania.
3.5. W ramach wynagrodzenia umownego w okresie trwania gwarancji i opieki wdrożeniowej Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne, usuwanie awarii, wad oraz okresowe przeglądy przedmiotu umowy w miejscu jego użytkowania, a za zgodą Zamawiającego w innym miejscu.
4. Płatność całkowita – do 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru pełnego zakresu dostawy. Istnieje możliwość zapłat częściowych po uzgodnieniach dotyczących terminarza prac i etapów budowy oprogramowania wynikających z przyjętych narzędzi, technologii i metodologii akceptowalnych przez Zamawiającego..
5. Gwarancja i opieka wdrożeniowa – zgodna z ofertą – conajmniej 12 m-cy
6. Czas reakcji serwisu – W okresie gwarancji, zgłoszenia błędnego działania przedmiotu umowy będą przekazywane za pośrednictwem poczty e-mail. Dodatkowo Zamawiający może przekazać zgłoszenie telefonicznie. Wykonawca jest zobowiązany do reakcji w czasie 24 godzin, licząc od chwili zgłoszenia w dniach roboczych w godzinach 8.00-17.00 pocztą e-mail lub telefonicznie przez Zamawiającego. W razie braku usunięcia problemu poprzez reakcję zdalną Dostawca zobowiązuje się w tym samym czasie do osobistego przybycia jego przedstawiciela w miejsce instalacji jeżeli przedmiot zamówienia będzie zainstalowany na maszynie znajdującej się w miejscu udostępnionym. Kara za niewywiązanie sie z tego obowiązku wyniesie 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki. Po przybyciu przedstawiciela Wykonawcy lub w przypadku braku takiej możliwości, po kontynuacji działań zdalnych problem zostanie usunięty albo zostanie podany czas i sposób rozwiązania problemu zaakceptowany przez zamawiającego. Brak akceptacji spowoduje dalsze naliczanie kar jak za niewywiązanie się z czasu reakcji.
7. Naprawy, bądź usuwanie wad przedmiotu umowy będą dokonywane w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, w dniach roboczych, w godzinach 8-17, a za zgodą Zamawiającego, poza tym miejscem i godzinami.
8. Kary umowy i odpowiedzialność Wykonawcy
8.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
8.2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
8.2.1. – Przekroczenie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dniach roboczych w godzinach 8.00-17.00. W razie braku usunięcia problemu poprzez reakcję zdalną Dostawca zobowiązuje się w tym samym czasie do osobistego przybycia jego przedstawiciela w miejsce instalacji jeżeli przedmiot zamówienia będzie zainstalowany na maszynie znajdującej się w miejscu udostępnionym. Kara za niewywiązanie sie z tego obowiązku wyniesie 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki.
8.2.2. – Przekroczenie czasu usunięcia problemu. Po przybyciu przedstawiciela Wykonawcy lub w przypadku braku takiej możliwości, po kontynuacji działań zdalnych problem zostanie usunięty albo zostanie podany czas i sposób rozwiązania problemu zaakceptowany przez zamawiającego. Brak akceptacji spowoduje dalsze naliczanie kar jak za niewywiązanie się z czasu reakcji. Po akceptacji czasu i sposobu rozwiązania problemu Zamawiający ma prawo do naliczenia dalszych kar również w przypadku niedotrzymania zobowiązania w postaci określonego sposobu i czasu usunięcia problemu w analogicznej wysokości j.w. tj. 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki..
8.3. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy 8.4. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
9. Warunki odstąpienia od umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
9.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu zdarzenia skutkującego możliwością odstąpienia, w razie:
a) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
b) Wystąpienia opóźnień powodujących, że termin realizacji umowy będzie późniejszy niż podany w umowie
c) Częściowe odstąpienie od umowy w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu Zamówienia w terminie podanym w umowie.
W takim przypadku Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże niewykonaną część zamówienia objętą odstąpieniem. Odstąpienie od umowy ze skutkiem na przyszłość nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części umowy, w szczególności dotyczących gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane urządzenia. Odstąpienie od umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonanej części umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
d) Ogłoszenia likwidacji Wykonawcy.
e) Opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
f) W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszej Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
g) Dostarczeniu urządzenia niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej i/lub złożonej ofercie.
h) Nie wykonania w sposób prawidłowy umowy w terminie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.
9.2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
10. Oprogramowanie zostanie przekazane razem z prawami autorskimi zgodnie z poniższym zapisem:

Przeniesienie praw autorskich
10.1. Autor lub Autorzy zobowiązują się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do Dzieła (dalej też: Utwór), bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz – w zakresie nieuregulowanym w art. 74 ust. 4 – w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. (zwanej dalej: „Prawem autorskim”), na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie Utworu na jakichkolwiek nośnikach,
b. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką,
c. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze,
d. rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym w sieci Internet,
10.2. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z Utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, w ramach całej struktury organizacyjnej Zamawiającego, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania Utworu na rzecz osób trzecich (zwanych dalej „Osobami Trzecimi”), zarówno w toku obecnie prowadzonej, jak i przyszłej działalności.
10.3. Autor lub Autorzy wyrażają zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworu, zwanych dalej „Opracowaniami”. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Opracowań Utworu dokonanych przez Zamawiającego, przysługiwać będą Zamawiającemu. Autor lub Autorzy wyrażają zgodę na korzystanie z opracowań i rozporządzanie prawami do Opracowań przez Zamawiającego.
10.4. Autor lub Autorzy udzielają Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Opracowań Utworu, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
10.5. Przejście praw autorskich do Dzieła nastąpi z momentem przekazania Dzieła Zamawiającemu.